Kinh doanh nhân sự

Với tỷ lệ sinh giảm và dân số già, tình trạng thiếu lao động và chi phí lao động tăng cao đang có tác động lớn hơn đến hiệu quả kinh doanh. Tiếp nhận nguồn nhân lực từ nước ngoài và phát triển nguồn nhân lực là những vấn đề lớn và cũng là bước đệm cho các công ty trong tương lai. Hoạt động kinh doanh nguồn nhân lực của chúng tôi là giúp những người được thuê phát triển và hỗ trợ công ty.

Tuyển dụng toàn cầu

Một công ty mở ra tương lai bằng cách sử dụng nguồn nhân lực vượt qua biên giới quốc gia Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn. Vui lòng sử dụng mạng tuyển dụng của chúng tôi

Tổ chức hỗ trợ đăng ký kỹ năng cụ thể

Tổ chức hỗ trợ đăng ký là tổ chức cung cấp tất cả các hỗ trợ dựa trên kế hoạch hỗ trợ cho người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1 theo hợp đồng ủy thác hỗ trợ với tổ chức chủ trì (cơ sở có kỹ năng cụ thể đó).
error: Content is protected !!